Hospicjum ZNMP Chojnice   

Archiwum 2014 r.

Archiwum 2013 r.

Archiwum 2012 r.

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2010 r.

Archiwum 2009 r.

Archiwum 2008 r.

Archiwum 2007 r.

 Strona Główna

 Kontakt

 O nas

 Statut Fundacji

 Piszą o nas

 Wolontariat

 Podziękowania

 Porady

 Prace     pracowników     Fundacji Palium


 pozytek.gov.pl

 Hospicjum     Chojnice


TEKST JEDNOLITY STATUTU „FUNDACJI PALIUM”


Zatwierdzony wspólną uchwałą nr 6/2006 Zarządu i Fundatora

"Fundacji Palium" w Chojnicach z dnia 12 lipca 2006 roku roku


STATUT FUNDACJI „PALIUM”

       Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja, zwana dalej "Fundacją" nosi nazwę: „FUNDACJA PALIUM”

2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Barbarę Bonna w dniu 27 kwietnia 2005 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii notarialnej w Chojnicach przed notariuszem Małgorzatą Żakowską, Rep. A nr 1607/2005

3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.91. 46.203 ze zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U.03.96.873 ze zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Chojnice.

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz oddziały.

4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

7. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.


§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 5

1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

2. Celem Fundacji jest realizacja zadań statutowych w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności charytatywnej;

3) ochrony i promocji zdrowia;

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

6) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

11) ratownictwa i ochrony ludzkości;

12) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

14) promocji i organizacji wolontariatu;

15) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

16) podtrzmywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 17) działalności na rzecz mniejszości narodowych;

18) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

19) krajoznawstwa orza wypoczynku dzieci i młodzieży

20) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

21) porządku i bespieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

22) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państw;

23) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, obywatelskich także działań wspomagających rozwój demokracji;

24) upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.4. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć:


1) naukowych, poprzez promowanie rozwoju wiedzy


2) oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej;


3) kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne;


4) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;


5) ochrony zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz poprzez przekazywanie środków, wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonych dla zakładów opieki zdrowotnej, przychodni, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz na zakup lekarstw;


6) pomocy społecznej poprzez organizowanie wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu;


7) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, przekazywanie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego;


8) w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;


9) kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych;


10) w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych.


11) w zakresie rozwoju idei wolontariatu, poprzez przekazywanie środków na jej upowszechnianie w społeczeństwie oraz poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na nabór i szkolenie wolontariuszy a także organizowanie i koordynowanie ich działań


12) promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez organizowanie i wdrażanie różnorodnych form tej opieki,


13) kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej,


14) szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną,


15) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za granicą,


16) działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej (książki, czasopisma, filmy itp.) z dziedziny opieki paliatywnej,


17) pomoc w uruchamianiu i wyposażaniu oddziałów opieki paliatywnej,


18) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły,


19) współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy,


20) pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin,


21) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na utrzymanie i rozbudowę placówek zajmujących się działalnością, o której mowa w ust. 1;


22) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym;


23) organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych;


24) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat opieki paliatywnej;


25) prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu opieki paliatywnej, terapii przeciwbólowych;


26) dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą;


27) dofinansowywanie osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób;


28) organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;§ 6


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu w całości na cele statutowe Fundacji. Zakres gospodarczego działania Fundacji jest określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i obejmuje:


33.10.A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej


35.43.Z Produkcja wózków inwalidzkich


51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych


52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach


52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych


52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych


52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych


52.47.A Sprzedaż detaliczna książek


52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych


52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego


52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych


52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek


52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana


55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane


55.51.Z Stołówki


70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek


70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie


72.30.Z Przetwarzanie danych


72.40.Z Działalność związana z bazami danych


73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji


74.40.Z Reklama


74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana


2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:


22.11.Z Wydawanie książek


22.12.Z Wydawanie gazet


22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych


22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała


22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana


22.23.Z Introligatorstwo


22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku


22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza


55.51.Z Stołówki


91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana


92.40.Z Działalność agencji informacyjnych


92.51 B Działalność bibliotek innych niż publiczne


3. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:


92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych


80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane


74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw


7 1.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego


33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny
3.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego


85.11.Z Szpitalnictwo


85.12.Z Praktyka lekarska


85.14.A Działalność fizjoterapeutyczna


85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych


85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna


85.14.E Działalność paramedyczna


85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana


85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży


85.31.B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem


85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej


85.14 B Działalność ambulansów wypadkowych


Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowią:

a) fundusz założycielski w kwocie 10 000,00 złotych (dziesięciu tysięcy złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.


b) środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane z odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych.


2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 5 000,00 (pięciu tysięcy złotych) na prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz 5 000,00 (pięciu tysięcy złotych) na działalność gospodarczą.


§ 81. Dochody Fundacji pochodzą z:


a) darowizn, spadków, zapisów,


b) dotacji i subwencji osób prawnych,


c) dochodów ze zbiórek publicznych,


e) odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych,


f) nieruchomości i praw majątkowych, oraz innych praw rzeczowych ograniczonych


g) prowadzenia statutowej działalności Fundacji.


2. Fundacja nie może:


a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",


b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,


c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,


d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 91. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, a w części określonej przez Zarząd Fundacji - w kasie Fundacji.


2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.


§ 101. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


2. Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest opracowany przez Zarząd Fundacji plan dochodów i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego i zaakceptowany przez Fundatora.


3. Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie finansowe Fundacji.


Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 11Organami Fundacji są:


a. Zarząd Fundacji;


b. Rada Fundacji;


c. Komisja Rewizyjna


§ 12Zarząd powoływany jest przez Fundatora.


§ 131. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.


2. W przypadku Zarządu jednoosobowego powołuje się Prezesa Fundacji, który samodzielnie reprezentuje Fundację na zewnątrz.


3. W przypadku Zarządu wieloosobowego powołuje się Prezesa i jego Zastępcę lub Zastępców. W takim wypadku Fundację reprezentuje Prezes samodzielnie oraz jego Zastępcy działający łącznie.


4. W razie powołania Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.


5. Posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.


6. Zarząd powołany jest na okres 5 lat. Jeżeli po upływie kadencji nowy Zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.


7. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.


§ 14Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatora.


§ 151. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.


2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:


a. uchwalanie programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji;


b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,


c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,


d. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;


e. troska o należyty dobór pracowników i innych osób przy pomocy których Fundacja realizuje swoje cele;


f. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,


g. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,


h. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy


i. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
j. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.


§ 16Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.


§ 171. Rada Fundacji składa się z 3 do 10 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.


2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos Prezesa Rady a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa Rady.


3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji jej członkowie wybierają Prezesa i Wiceprezesa Rady Fundacji.


4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek 1/3 członków Rady, Zarządu lub Fundatora.


5. Posiedzenia prowadzi Prezes Rady a w razie jego nieobecności Wiceprezes Rady.


6. Członkowie Zarządu oraz Fundator i jego przedstawiciele mogą być obecni na posiedzeniach Rady.


7. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji.


8. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określone przepisami, o których mowa w art. 20 pkt 6 lit. c Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.03.96.873)


9. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją celów Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:


a) rozpatrywanie i opiniowanie programów działania Fundacji, rocznych planów finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji;


b) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;


c) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi stosownych umów;


d) decydowanie o utworzeniu i likwidacji placówek, biur, przedstawicielstw oraz oddziałów;


e) proponowanie zmian Statutu.


10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,


11. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.


$181. Komisja Rewizyjna w składzie od 3 do 5 członków jest organem kontrolnym Fundacji. Komisja Rewizyjna jest powołana przez radę Fundacji.


2. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:


a) kontrolowanie i ocenianie co najmniej 1 raz w roku całokształtu Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - księgowej i gospodarczej,


b) przekładanie Radzie Fundacji i Zarządowi informacji, opinii i uwag związanych z przeprowadzonymi kontrolami, c) składanie Radzie Fundacji sprawozdań ze swojej działalności,


d)w przypadku podejmowania przez członków Zarządu działań niezgodnych z celami Fundaci Komisja Rewizyjna ma prawo ich zawiesić lub odwołać.


3. NIe można łączyc członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą;


a) być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,


b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwoz winy umyślnej,


c) otrzymywać z tytułu członkowstwa w Komisji rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzeń w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

$19Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niz 1 raz w roku.

$ 20


Decyzje Komisji rewizyjnej zapadają w formie uchwały podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2 członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w przypadku jego nieobecności, głos osoby przewodniczącej posiedzeniu.


Rozdział V. Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji oraz łączenie Fundacji

§ 211. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze wspólnej uchwały Zarządu i Fundatora. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Fundatora.


2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.


3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Fundatora.


Rozdział VI. Likwidacja Fundacji i postanowienia końcowe

§ 221. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.


2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.


3. Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji.


4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucji o celach zbieżnych z celami Fundacji.


§ 231. Fundator na wypadek swojej śmierci przekazuje swoje uprawnienia Kolegium Sukcesorskiemu składającemu się z osób powołanych do spadku w testamencie.


2. Kolegium Sukcesorskie działa na zasadach ustalonych przez Fundatora w regulaminie Kolegium Sukcesorskiego. Regulamin ten jest integralną częścią testamentu.


3. Uprawnienia, które Kolegium Sukcesorskie przejmuje od Fundatora:


a. powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie,


b. ustalanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Fundacji,


c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w każdym czasie oraz ustalanie dla nich wynagrodzeń, d. ustalanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,


e. podejmowanie z Zarządem Fundacji wspólnych uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji,


f. podejmowanie z Zarządem Fundacji wspólnych uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją,


g. podejmowanie z Zarządem wspólnych uchwał w sprawie likwidacji Fundacji.


4. Członkowie Kolegium Sukcesorskiego mogą być członkami Rady i Zarządu Fundacji.


5. Członkowie Kolegium Sukcesorskiego działają kolegialnie a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Kolegium.


§ 24.Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.


§ 25.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.91. 46.203 ze zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U.03.96.873 ze zm.).


Chojnice, 12.07.2006 r., Barbara Bonna
[miejscowość, data i podpis]

Copyright Kamila